eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Jaki przyjąć kurs faktury korygującej przychód podatkowy?

Jaki przyjąć kurs faktury korygującej przychód podatkowy?

2021-10-11 11:14

Jaki przyjąć kurs faktury korygującej przychód podatkowy?

Faktura walutowa korygująca przychód firmy © apops - Fotolia.com

Ustawy o podatku dochodowym wskazują, w jaki sposób przeliczać z faktur przychodowych wartości wyrażone w walutach obcych. Regulują też zasady ujmowania na potrzeby tego podatku korekt faktur przychodów. Niestety ustawodawca nie przewidział bezpośrednich regulacji, które mówiłyby o stosowaniu właściwego kursu walut obcych dla takich korekt.

Przeczytaj także: Jaki kurs walut obcych do przeliczenia kosztu podatkowego?

Załóżmy, że w kwietniu 2021 r. firma świadczyła dla swojego kontrahenta usługę reklamową, na którą wystawiła fakturę w walucie obcej. Reklama była tak skuteczna, że przychody kontrahenta z tytułu sprzedawanych towarów reklamowanych przez firmę były wyższe od zakładanych. Dlatego też w maju 2021 r., zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, firma wystawiła fakturę korygującą zwiększają wartość świadczonej usługi o 5%. Jaki kurs powinien zostać przyjęty do przeliczenia tej korekty na potrzeby ustalenia wartości przychodu w podatku dochodowym?

Co mówią przepisy?


Zgodnie z art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz odpowiednio art. 14 ust. 1m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Zgodnie zaś z art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i odpowiednio art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Kolejne przepisy tych ustaw odnoszą się już jedynie do kwestii rozliczania różnic kursowych od przychodów i kosztów wyrażanych w walutach obcych.

fot. apops - Fotolia.com

Faktura walutowa korygująca przychód firmy

Ustawy o podatku dochodowym mówią, po jakim kursie przeliczyć wartości z faktur przychodowych wyrażone w walutach obcych. Mówią też w którym momencie rozliczyć korekty takich faktur przychodów. Nie odpowiadają za to na pytanie, po jakim kursie przeliczyć wartości z tych korekt. Na szczęści fiskus i sądy wypracowały w tym zakresie jednolite stanowisko.


Ustawy o podatku dochodowym nie zawierają zatem przepisów dotyczących wprost zasad przeliczania na złote przychodów wyrażonych w walutach obcych a wynikających z faktur korygujących. Mówią jedynie, na jaki moment rozliczyć te korekty.

Co na to sądy?


To, jaki przyjąć kurs waluty obcej na fakturze korygującej przychód, rozstrzygał m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25.08.2020 r., sygn. akt. II FSK 1153/18.
Zdaniem NSA „(…) Błędne jest zatem stanowisko Sądu pierwszej instancji w świetle którego korekta przychodu określona w art.12 ust. 3j u.p.d.o.p. powoduje powstanie odrębnego przychodu od tego pierwotnego powstałego na zasadach ogólnych, a w konsekwencji do tego "odrębnego" przychodu stosuje się art.12 ust.2 u.p.d.o.p. Przyjęcie poglądu Sądu pierwszej instancji prowadziłoby do nieakceptowalnych z punktu widzenia zasad ogólnych podatku dochodowego konsekwencji. W przypadku bowiem, gdyby np. w dniu poprzedzającym dzień powstania przychodu kurs USD wynosił 3,70 zł i podatnik sprzedał towar o wartości 100 USD to zadeklarowałby przychód o wartości 370 zł. W przypadku, gdyby zwrot sprzedanego towaru miał miejsce w kolejnym roku podatkowym, gdy kurs USD wynosił 4,30 zł. w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury korygującej, to zgodnie ze stanowiskiem Sądu pierwszej podatnik obowiązany byłby do korekty przychodu o kwotę 430 zł mimo, że pierwotnie zadeklarował tylko 370 zł przychodu. Korekta przychodu wyrażonego w walucie obcej powinna być neutralna podatkowo w zakresie kursu walutowego.(…)”

A co organy podatkowe?


Takie stanowisko potwierdza też fiskus. Przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17.02.2020 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.621.2019.2.PC: „(…) To, że podatnik może dokonać korekty przychodu na bieżąco nie oznacza, że powinien przyjąć do przeliczenia korygowanego przychodu kurs bieżący, tj. z dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury korygującej. Faktury korygujące wystawione przez Spółkę służą rzetelnemu obliczeniu (doprecyzowaniu) prawidłowej wysokości już osiągniętego przychodu należnego. Wystawienie takiej faktury nie prowadzi do powstania przychodu podatkowego, ale skorygowania przychodu już uzyskanego.

Podsumowując, do przeliczenia na złote korekty przychodu w związku z wystawieniem faktury korygującej należy zastosować kurs, jaki został przyjęty do przeliczenia faktur pierwotnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym kwota zwiększająca przychód, wynikająca z wystawionej faktury korygującej powinna zostać przeliczona na złotówki z zastosowaniem średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia tej faktury, należy uznać za nieprawidłowe.
(…)”


Reasumując, do przeliczania na złote korekty przychodu, wynikającej z faktury korygującej, należy stosować kurs waluty, jaki został zastosowany do przeliczenia faktury pierwotnej.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: