eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Brak ryczałtu od wynajmu nieruchomości z faktury za media

Brak ryczałtu od wynajmu nieruchomości z faktury za media

2015-02-16 11:58

Brak ryczałtu od wynajmu nieruchomości z faktury za media

Magazyn © Robert Kneschke - Fotolia.com

Podnajem lokalu użytkowego nie będącego przedmiotem prowadzonej firmy, należy rozliczać jako tzw. najem prywatny, który może korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Należności z tytułu mediów, czy opłat dodatkowych, uiszczanych przez najemcę wynajmującemu, jako osobie jedynie pośredniczącej w ich przekazaniu do odpowiednich instytucji, nie stanowią dla wynajmującego przychodu. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12.02.2015 r. nr IBPBII/2/415-1011/11/14/MZM.

Przeczytaj także: Rozliczenie VAT gdy firma i prywatny najem mieszkania

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (przy czym jej przedmiotem nie jest najem), dla której wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym. Jest także czynnym podatnikiem VAT.

We wrześniu 2014 r. wnioskodawca wynajął prywatnie (jako osoba fizyczna – poza działalnością gospodarczą) lokal użytkowy w postaci powierzchni magazynowych. Lokal ten nie jest użytkowany w prowadzonej firmie, zaś koszty związane z jego wynajmem i utrzymaniem nie stanowią kosztów uzyskania przychodu tej działalności. Wskazany lokal nadto nigdy nie był ani też nie jest obecnie wpisany do ewidencji środków trwałych firmy. Następnie w październiku 2015 r. lokal ten został wynajęty (również poza prowadzoną firmą) podmiotowi gospodarczemu na cele jego działalności gospodarczej. Z zawartej umowy najmu wynika, że wynajmujący otrzymuje czynsz okresowy za wynajem całej nieruchomości oraz oddzielnie wystawia faktury za media i opłaty dodatkowe. Najemca pokrywa koszty mediów i opłat dodatkowych w takiej samej kwocie, w jakiej Wnioskodawca otrzymuje faktury od właściciela lokalu.

fot. Robert Kneschke - Fotolia.com

Magazyn

Podnajem lokalu użytkowego nie będącego przedmiotem prowadzonej firmy, należy rozliczać jako tzw. najem prywatny, który może korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Należności z tytułu mediów nie stanowią dla wynajmującego przychodu.


Wnioskodawca zadał pytanie, czy przychody z najmu może opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym, jak też czy do tego przychodu winien on doliczać koszty mediów i opłat dodatkowych, które pokrywa najemca? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ww. ustawy odrębnym źródłem przychodów są określone w pkt 3 i 6 tego przepisu:
• pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
• najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy – przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Wyżej wymieniony przepis koreluje z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu jakim jest najem, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą.

Na tle przedstawionych regulacji prawnych stwierdzić należy, że najem (podnajem) stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), choć może także istnieć najem (podnajem), który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

W myśl art. 9a ust. 6 ww. ustawy – dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1a tej ustawy – osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Przychodów (dochodów) opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3 ww. ustawy).

Stosownie do uregulowań zawartych w art. 6 ust. 1a przywołanej ustawy – opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: